Products VRRM(V) max. lF(A) max. Ve (V) max IFSM(A) max. lR(uA) max. Package Download
SS12 SMA
SS13 SMA
SS14 SMA
SS15 SMA
SS16 SMA
SS18 SMA
SS110 SMA
SS32 SMA
SS33 SMA
SS34 SMA
SS35 SMA
SS36 SMA
SS38 SMA
SS310 SMA
SB3060CT TO-220AB
MUR1660CTG TO-220
MBR30100CT TO-220
MBR2535CT TO-220AB
MMBD4148SE SOT-23
MMBD4148CC SOT-23
MMBD4148CA SOT-23
MMBD4148A SOT-23
BAV21WSQ-7-F SOD-323
MUR3060CT TO-220
MUR3010CT TO-220
MUR3060PA TO-247
MUR3020PA TO-247
MUR3020PT TO-247
BAS40 SOT23-3
SMF180CA SOD-123FL
SMF170CA SOD-123FL
SMF160CA SOD-123FL
SMF150CA SOD-123FL
SMF130CA SOD-123FL
SMF120CA SOD-123FL
SMF110CA SOD-123FL
SMF100CA SOD-123FL
SMF90CA SOD-123FL
SMF85CA SOD-123FL
SMF78CA SOD-123FL
SMF75CA SOD-123FL
SMF70CA SOD-123FL
SMF64CA SOD-123FL
SMF60CA SOD-123FL
SMF58CA SOD-123FL
SMF54CA SOD-123FL
SMF51CA SOD-123FL
SMF48CA SOD-123FL
SMF45CA SOD-123FL
SMF43CA SOD-123FL
SMF40CA SOD-123FL
SMF36CA SOD-123FL
SMF33CA SOD-123FL
SMF30CA SOD-123FL
SMF28CA SOD-123FL
SMF26CA SOD-123FL
SMF24CA SOD-123FL
SMF22CA SOD-123FL
SMF20CA SOD-123FL
SMF18CA SOD-123FL
SMF17CA SOD-123FL
SMF16CA SOD-123FL
SMF15CA SOD-123FL
SMF14CA SOD-123FL
SMF13CA SOD-123FL
SMF12CA SOD-123FL
SMF11CA SOD-123FL
SMF10CA SOD-123FL
SMF9V0CA SOD-123FL
SMF8V5CA SOD-123FL
SMF8V0CA SOD-123FL
SMF7V5CA SOD-123FL
SMF7V0CA SOD-123FL
SMF6V5CA SOD-123FL
SMF6V0CA SOD-123FL
SMF5V0CA SOD-123FL
RB521CS-30 SOD-923
IP4220CZ6 TSOP6
B5819W
SMF220A
SMF200A
SMF180A
SMF170A
SMF160A
SMF150A
SMF130A
SMF120A
SMF110A
SMF100A
SMF90A
SMF85A
SMF78A
SMF75A
SMF70A
SMF64A
SMF60A
SMF58A
SMF54A
SMF51A
SMF48A
SMF45A
SMF43A
SMF40A
SMF36A
SMF33A
SMF30A
SMF28A
SMF26A
SMF24A
SMF22A
SMF20A
SMF18A
SMF17A
SMF16A
SMF15A
SMF14A
SMF13A
SMF12A
SMF11A
SMF10A
SMF9V0A
SMF8V5A
SMF8V0A
SMF7V5A
SMF7V0A
SMF6V5A
SMF6V0A
SMF5V0A
SMCJ SERIES 5.0-440 5-800 2.1-163 9.2-710 SMA
SMBJ SERIES 5.0-440 5-800 0.8-62.5 9.2-710 SMB
SMAJ SERIES 5.0-440 5-800 0.5-41.7 9.2-710 SMA
FM4001WG-FM4007WG 50-1000 1 SOD-323
FM4001MG-FM4007MG直脚 50-1000 1 1.1 50 SOD-123FL直脚
FM4001MG-FM4007MG海欧脚 50-1000 1 1.1 50 SOD-123F海欧脚
FM4001G-FM4007G 50-1000 1 1.1 50 SMAD打扁
FM4001AFG-FM4007AFG 50-1000 1 1.1 50 SMAF
MURA305CG-MURA3100CG 50-1000 3 1.0~1.65 100 50~75 SMC
MURA305BG-MURA3100BG 50-1000 3 1.0~1.65 100 50~75 SMB
MURA205BG-MURA2100BG 50-1000 2 1.0~1.65 100 50~75 SMB
MURA205AG-MURA2100AG 50-1000 2 1.0~1.65 100 50~75 SMAK框架
MURA205AFG-MURA2100AFG 50-1000 2 SMAK框架
MURA105MG-MURA1100MG 50-1000 1 1.0~1.65 100 50~75 SOD-123FL直脚
MURA105AG-MURA1100AG 50-1000 1 1.0~1.65 100 50~75 SMAD打扁
MURA105AFG-MURA1100AFG 50-1000 1 1.0~1.65 100 50~75 SMAF
FM301CG-FM307CG 50-1000 3 SMC
FM201BG-FM207BG 50-1000 2 SMB
FM201AFG-FM207AFG 50-1000 2 SMAF
FM101MG-FM107MG 50-1000 1 SOD-123FL直脚
FM101AG-FM107AG 50-1000 1 SMAD打扁
FM101AFG-FM107AFG 50-1000 1 SMAF
FFM301CG-FFM307CG 50-1000 3 1.3 100 150-500 SMC
FFM201BG-FFM207BG 50-1000 2 1.3 100 150-500 SMB
FFM201AG-FFM207AG 50-1000 1 1.3 100 150-500 SMAK框架
FFM201AFG-FFM207AFG 50-1000 2 1.3 100 150-500 SMAF
FFM101MG-FFM107MG 50-1000 1 1.3 100 150-500 SOD-123FL直脚
FFM101AG-FFM107AG 50-1000 1 1.3 50 150-500 SMAD打扁
FFM101AFG-FFM107AFG 50-1000 1 1.3 50 150-500 SMAF
MURS305CG-MURS360CG 50-600 3 1.0~1.68 100 35 SMC
MURS305CG-MURS360CG
MURS305CG-MURS360CG
MURS305BG-MURS360BG 50-600 3 1.0~1.68 100 35 SMB
MURS205BG-MURS260BG 50-600 2 1.0~1.68 100 35 SMB
MURS205AG-MURS260AG 50-600 2 1.0~1.68 100 35 SMAK框架
MURS205AFG-MURS260AFG 50-600 2 1.0~1.68 100 35 SMAF
MURS105MG-MURS160MG 50-600 1 1.0~1.7 100 35 SOD-123FL直脚
MURS105AG-MURS160AG 50-600 1 1.0~1.7 100 35 SMAK框架
MURS105AFG-MURS160AFG 50-600 1 1.0~1.7 100 35 SMAF
MUR405G-MUR460NG 50-600 4 DO-201AD/DO-27
MUR205TG-MUR260TG 50-600 2 0.95~1.7 100 35 DO-15
MUR205G-MUR260G 50-600 2 DO-41
MUR105G-MUR160G 50-600 1 0.95~1.7 100 35 DO-41
技术支持:万广互联 © 2019 深圳市杰盛微半导体有限公司 版权所有